จับทิศทางการ สมัคร งาน หาดใหญ่ และความต้องการของคนทำงานยุคใหม่

รวบรวมองค์ความรู้ระดับโลกที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวท่านและทีมงานของท่าน ความรู้ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานของท่านให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านต้องการ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดงานและการสรรหาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเรามาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นให้ผู้หางานที่มีความสามารถได้พบกับผู้ประกอบการชั้นนำที่น่าเชื่อถือ ตัวเร่งสำคัญที่ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด พร้อมเติมเต็มสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี ควบคู่ไปกับความสำเร็จด้านการสรรหาบุคลากรของทุกองค์กร แรงงานยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแรงงานอิสระมากขึ้น

กลุ่มแรงงานอิสระจะรับงานที่หลากหลายมากขึ้น บางคนผันไปเป็นรายได้หลักและสร้างความมั่นคงจากงานระยะสั้นหลายๆ งาน ต้องรู้จักเทรนด์เพื่อปรับตัวสู่การทำงานในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มความรู้ความสามารถให้สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น การสำรวจครั้งนี้ มีข้อสรุปต่างๆ ที่น่าสนใจในแนวโน้มการจ้างงาน กลุ่มแรงงานจะหันเข้าหาการสร้างทางเลือกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คนทำงานประจำจะยังรักษาความมั่นคงในอาชีพและจะมีการสร้างรายได้เสริม การจ้างงานในภาคการผลิตยังคงเป็นบวก มีความต้องการใช้กลยุทธ์ จากการรับงานอิสระประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานหรือเป็นงานที่ถนัด พนักงานให้ประเด็นความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน

ยกระดับความรู้ผู้ สมัคร งาน หาดใหญ่ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนของโลกในปัจจุบัน

  1. การส่งเสริมและพัฒนา ยุคที่เด็กจบใหม่กำลังเข้ามามีบทบาทและเป็นแรงงานหลักในการทำงาน ปัญหาที่ตลาดแรงงานไทยเผชิญอยู่ก็คือความต้องการด้านบุคลากรมีมากกว่าจำนวนผู้สมัคร การตัดสินใจจ้างและการบริหารจัดการคนทำงานให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

สร้างแรงจูงใจ ควรเริ่มใช้ระบบการประเมินผลการทำงานเป็นประจำหรือเป็นรายเดือน มีโอกาสเติบโตมากกว่าที่จะตัดสินใจจากอัตราเงินเดือนเป็นหลัก เพื่อให้ผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้พนักงานเริ่มมองหาสถานที่ทำงาน องค์กรควรปรับรูปแบบการทำงาน ให้คนทำงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่เท่าเทียมกัน ให้อิสระและทางเลือกในการทำงานมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มจะเลือกบริษัทที่ให้ความยืดหยุ่นได้มากกว่า ไม่ใช้วิธีควบคุมการทำงาน ไม่แบ่งลำดับขั้น ไม่แบ่งลำดับการบังคับบัญชาอีกต่อไป เพราะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คนทำงานยุคนี้ต้องการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค การทำงานที่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน ผลการสำรวจพบว่าพนักงานรุ่นต่อไปนั้นเริ่มมีการเรียกร้อง และสนับสนุนให้ทำงานร่วมกัน แบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานออกมาดี มีพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นรวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จ คนทำงานที่มีความสามารถ เพื่อจูงใจพนักงานที่มีความสามารถสูงรุ่นใหม่ๆ จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์มากขึ้นกว่าที่เคย ทำงานอย่างมีความสุขและจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิผลของบริษัท และจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนทำงานในยุคใหม่ ภาคเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้นทุกขณะ การบริหารงานบุคคลถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการสรรหาคนทำงานเข้าสู่องค์กร

 

  1. ควรให้ความรู้และความเข้าใจ สร้างแรงกดดันให้กับผู้ว่าจ้างที่สามารถตอบสนองความคาดหวัง องค์กรควรวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาคนทำงานยุคใหม่ เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงมีเนื้อหาบางส่วน ที่กำลังจะมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคตนี้ให้ดี และเตรียมวางแผนพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับคนทำงานกลุ่มนี้ด้วย

สามารถประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง คนทำงานจำนวนมากในยุคนี้ นิยมทำงานจากที่อื่น ที่ไม่ใช่ออฟฟิศ หรือทำงานจากที่บ้าน มีปัญหาจากเงินกู้เพื่อการศึกษาและที่สำคัญคือส่วนใหญ่ วัฒนธรรมการทำงานจึงดูไม่เป็นทางการจนเกินไป ส่วนเรื่องการแต่งกายไปทำงาน ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีมากกว่า เมื่อก่อนการแต่งชุดฟอร์มขององค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ต่อมานโยบายชุดฟอร์มองค์กรได้เปลี่ยนแปลงไป มีความยืดหยุ่นและค่อนข้างมีเหตุผลในการทำงานหรือซื้อสินค้าต่างๆ รอให้ถึงการประเมินผลการทำงานประจำปีมาถึง หากต้องการให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เลือกทำงานกับองค์กรที่ให้ความสำคัญ

การศึกษาและกำหนดมาตรฐาน ได้รับเพิ่มขึ้นจากบริษัทใหม่หรือความต้องการออกไปทำงานด้วยตัวเอง ก็เนื่องจากคนทำงานในยุคนี้ ให้ความสำคัญกับการทำงาน ต้อนรับของบริษัทส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันบริษัทยุคใหม่ และการเข้าสังคมหรือทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงเท่า ๆ กัน การมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ยังช่วยทำให้พนักงานได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับองค์กร พื้นที่ให้ขยับขยายได้มากขึ้นโดยคนกลุ่มนี้เมื่อได้รับตำแหน่งบริหารก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลำดับ โดยที่ไม่เสียเวลากับการใช้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะได้รับประโยชน์ทั้งกับองค์กรและคนทำงาน การจ่ายงานมากขึ้นและพยายามที่จะบริหารบริษัทให้ตอบแทนสังคมมากขึ้นแทนที่จะทำกำไรเพียงอย่างเดียว

 

ส่วนใหญ่ยังเป็นข้อมูลที่ใช้ได้และเป็นแนวโน้ม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทการทำงานในด้านการบริหารจัดการที่จะมาถึง การเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ความสำคัญมากกับเรื่องสมดุลชีวิตกับการทำงาน ที่สิ่งนี้กลายมาเป็นเรื่องที่จำเป็นมากขึ้น